جوغن و معنی انواع جوغان

با یک نمونه مزار که از جوغن پیدا شده شروع می کنیم. می بینیم که در…