گوردخمه در دوران باستان

گوردخمه نوعی معماری صخره ای می باشد که در صخره ها، کوه ها یا تپه ها…