هواکش خزانه در دفینه یابی

در دامنه بسیاری از کوه ها و تپه ها باستانی حفره هایی دیده می شوند که…