نماد روباه در دفینه یابی

در کشور چین نماد روباه تداعی کننده مفاهیم مربوط به دنیای بعد از مرگ است. سلتی‌ها…