نماد تبر در دفینه یابی

نماد تبر در گذشته دور برای مردم مینوسی استفاده می شد. و همچنین نماد است برای زنانی…