نماد عقرب در گنج یابی

نماد عقرب در گنج یابی کژدم یا عقرب یکی از موجوداتی که دارای ۸ پا و یک نیش زهر…