علامت فیل در گنج یابی

علامت فیل بیشتر در دوران آشوریان استفاده شده است. نماد فیل در آن دوران به عنوان…