نماد ماهی در گنج یابی

در رمزگشایی نشانه های حالت شکل ها بسیار مهم است. نماد ماهی در سنگ های اطراف…