نماد V در دفینه یابی

نماد V در دفینه یابی به تنهایی نماد نبود بلکه به عنوان شکل مکمل استفاده می…