نماد چشم در گنج یابی

نماد چشم در ایران باستان علامتی از جهان بینی بوده و نزد مردمان کهن به عنوان…