عملکرد فلزیاب چگونه است

عملکرد فلزیاب اینگونه است که دستگاه با ارسال یک میدان مغناطیسی از کویل به زمین کار می…