نماد گل در دفینه یابی

نماد گل در دفینه یابی اشاره به دنیای مردگان دارد. بعد از پیدا کردن نشانه گل باید…