دی ۱۹, ۱۳۹۷
فلزیاب AJM 13300 محصول کمپانی IKPV

فلزیاب AJM 13300 محصول کمپانی IKPV

در کاوش با فلزیاب پر قدرت بودن سیستم یک اصل مهم است و یک فلزیاب پرقدرت چدکاره مانند فلزیاب AJM 1300 با ترکیب مجزایی از یک دستگاه فلزیاب پالسی
لیست قیمت فلزیاب